Zespół

 

prof. dr hab. Ewa Żebrowska – Kierownik Pracowni

dr hab. Paweł Szerszeń

dr Marta Kaliska

dr Marcin Łączek

dr Piotr Romanowski

dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska

mgr Marcin Możdżonek

mgr Joanna Otocka

 

Labor_jp_resize - Kopiaprof. dr hab. Ewa Żebrowska

Kierownik Pracowni
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010-2015 kierownik Katedry Filologii Germańskiej na UWM w Olsztynie, stypendystka fundacji zagranicznych (DAAD, ÖAD, GFPS, Marion von Dönhoff), stypendium Uniwersytetu w Innsbrucku (2004), stypendium rektora Uniwersytetu Wiedeńskiego (2006), liczne staże zagraniczne (Niemcy: Bayreuth, Kiel, Berlin, Greifswald, Austria: Klagenfurt, Innsbruck), udział w wielu konferencjach międzynarodowych (Paris-Sorbonne, Chiny-Shanghai, Amsterdam, Budapeszt, Alcala, Sevilla, Rodos, Jena, Wien, Innsbruck, Veszprem, Sofia).
Członek Rady Naukowej czasopisma Acta Neophilologica, członek Rady Programowej czasopisma Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, członek Rady Naukowej Journal of Multimodal Studies. Członek licznych stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Internationale Vereinigung für Germanistik, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Zainteresowania naukowe to: lingwistyka stosowana, lingwistyka tekstu, okulografia, medioznawstwo. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym trzech monografii.

 

Pawel-Szerszendr hab. Paweł Szerszeń

adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Języków Specjalistycznych Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (dawniej: Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej) Uniwersytetu Warszawskiego, pełnomocnik ds. praktyk dydaktycznych w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW oraz w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW (od 2013 r.) oraz pełnomocnik ds. programu Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) (od 2015 r.).

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Internationale Vereinigung für Germanistik, Polskiego Stowarzyszenia Germanistów oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Zainteresowania naukowe: lingwistyka stosowana – translatoryka i glottodydaktyka (wykorzystanie mediów elektronicznych w glotto- i translodydaktyce), lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka tekstu (analiza komparatywna tekstów specjalistycznych, badania nad hipertekstem), lingwistyka kontrastywna.

W latach 2008-2012 sekretarz redakcji czasopisma Przegląd Glottodydaktyczny, z-ca redaktora naczelnego/ sekretarz redakcji czasopisma Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik.

W latach 2010-2014 koordynator (ze strony polskiej) międzynarodowego projektu naukowego Linguistisch Inteligente Softwaresysteme für die Sprach- und Übersetzerausbildung.

Obecnie uczestnik dwóch międzynarodowych projektów naukowych w ramach bilateralnej współpracy z Uniwersytetem w Wuppertalu (GIP): WIKA (Badania nad analizą potrzeb językowych dla celów zawodowych) oraz EDEKA-Wissensportal (Badania nad transferem wiedzy specjalistycznej w komunikacji w przedsiębiorstwach).

Autor ponad 40 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Glottodydaktyka a (hiper)teksty internetowe, Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych.

dr Marta Kaliska

Italianistka, od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Leksykografii Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011-2014 koordynator zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego. Pracownik Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2005 do 2011 roku. Doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie zajęć z języka włoskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, fonetyki, gramatyki opisowej, stylistyki tekstu specjalistycznego również na uczelniach zagranicznych: uniwersytet w Bolonii, Genui, Malcie, Pavii. Trzykrotna stypendystka Università per Stranieri di Perugia.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Associazione Internazionale Professori di Italiano, Society of Italian Studies. Zainteresowania naukowe dotyczą z jednej strony współczesnej metodyki nauczania języków obcych, w tym podejścia działaniowego oraz sposobów wykorzystania w nauczaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, korpusów językowych, z drugiej natomiast rozwoju kompetencji kulturowej, interkulturowej i pragmatycznej.

W latach 2012-2013 pełnomocnik ds. wyznaczenia efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka stosowana oraz członek komisji ogólnouniwersyteckiej ds. programów nauczania.

Współautorka trzytomowej serii podręczników z języka włoskiego dla szkół gimnazjalnych Va bene! obejmującej podręczniki główne, zeszyty ćwiczeń i nowoczesny przewodnik metodyczny opublikowany online. Projekt przewidziany na lata 2013-2016 we współpracy z wydawnictwem Nowela. Ponadto, autorka ponad 20 publikacji z zakresu glottodydaktyki i językoznawstwa włoskiego.

dr Marcin Łączek

adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej językoznawstwo (2013). Nauczyciel/wykładowca języka angielskiego we wszystkich typach szkół państwowych w Polsce oraz w Anglii (Qualified Teacher Status for England and Wales nadany przez General Teaching Council for England w r. 2006), prywatnych, i jednostkach wojskowych (w tym w jednostce działań specjalnych). Tłumacz/asystent w międzynarodowych korporacjach.

Jego zainteresowania naukowe obejmują lingwistykę czystą i stosowaną; analizę dyskursu – zwłaszcza klasowego w obszarach angielskiego jako języka obcego/drugiego/dodatkowego; glottodydaktykę – głównie innowacyjne oraz tradycyjne metody oraz podejścia do nauczania oraz uczenia się języków obcych (w szczególności angielskiego jako języka obcego/drugiego/dodatkowego).

Autor 2 monografii, ponad 20 artykułów naukowych (krajowych i zagranicznych), publikacji popularnonaukowych; członek kolegium redakcyjnego krajowych i międzynarodowych pism naukowych. Brał czynny i bierny udział w ponad 20 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych/seminariach metodycznych/warsztatach organizowanych m.in. przez: Radę miasta Luton czy Instytut Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego.

Był /jest członkiem: GERAS, PTLS, IATEFL, BAAL, LAGB, PhilSoc, NOT, IFT, TEPIS.

556797_4884621876445_332504077_ndr Piotr Romanowski

adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Ukończył studia magisterskie z filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się kształceniem studentów i nauczycieli czynnych zawodowo w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego od dwudziestu lat. Jego główne zainteresowania naukowe to akwizycja języka, dwujęzyczność i wielojęzyczność. Bada również zagadnienia z komunikacji interkulturowej w kontekście nauczania języków obcych. Otrzymał wielokrotnie granty od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, EOG – Fundusze Norweskie, Ambasady Kanady w Warszawie oraz Global Awareness Society International z siedzibą w Bloomsburg w stanie Pensylwania, dzięki którym uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach w Europie, Kanadzie, USA, krajach azjatyckich i Australii. Zrealizował także dwa projekty Grundtvig z Programu „Uczenie się przez całe życie”. Będąc członkiem tak znanych stowarzyszeń jak IATEFL, PTN, Global Awareness Society International, Linguistic Society of Canada and the United States, AUSACE Arab-US Association for Communication Educators, Global Academic Network, Multidisciplinary Research Association, aktywnie uczestniczy w ich corocznych konferencjach. W swojej karierze akademickiej opublikował ponad dwadzieścia artykułów naukowych w Polsce i zagranicą. Prowadził również wykłady gościnne w Anglii, Hiszpanii, Rumunii, Islandii, Portugalii, Hongkongu, Japonii, USA i Kanadzie.

JA_P1010005-001dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska

adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Kulturologii Antropocentrycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w 2006 roku na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Glottodydaktyczny potencjał Internetu: Model procesu glottodydaktycznego z jego wykorzystaniem. Kontynuuje swoje zainteresowania w zakresie glottodydaktyki oraz dydaktyki translacji, w szczególności w zakresie włączania nowych mediów do nauki i nauczania języków obcych, do dydaktyki translacji, jak również ich wykorzystanie podczas translacji.
Członek stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz Polskiego Stowarzyszenia Germanistów.

 

mgr Marcin Możdżonek

Wykładowca w zakresie translacji w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej UW. W 2014 r. rozpoczął studia doktoranckie, a w swojej dysertacji zajmuje się poszukiwaniem nowych sposobów kształcenia tłumaczy ustnych konsekutywnych. Od 2014 r. członek Wydziałowej Rady Doktorantów i Delegat do Rady Samorządu Doktorantów UW. W 2015 r. członek Komisji Rekrutacyjnej IKSI. Bierze udział w projekcie naukowym E-Bibliografia polskich publikacji naukowych z dziedziny terminologii i języków specjalistycznych. Stypendysta Germanistische Institutspartnerschaften (2015).

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Towarzystwo Przyjaciół Grecji.

Zainteresowania naukowe: lingwistyka stosowana – translatoryka, translodydaktyka, glottodydaktyka; lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka antropocentryczna, lingwistyka kulturowa, filologia i kulturoznawstwo – języki starożytne (greka i łacina), współczesna literatura nowogrecka, historia antyczna.

mgr Joanna Otocka

Joanna Otocka jest wykładowcą w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003r. ukończyła Instytut Lingwistyki Stosowanej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, dotyczącą komunikacji biznesowej.

Mgr Otocka specjalizuje się w nauczaniu języków specjalistycznych (angielski i rosyjski) oraz nauczaniu tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Przez wiele lat współpracowała z dużymi międzynarodowymi korporacjami w zakresie wsparcia językowego. Od kilku lat współpracuje z Sankt-Petersburskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym. Joanna Otocka jest członkinią komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Debiuty Akademickie, wydawanej w naszym Instytucie oraz członkinią Research Center For Business Communication Audit.

Zainteresowania naukowe mgr Otockiej obejmują Business English jako Lingua Franca oraz interferencję językową w tym zakresie.